ACTIVITEITEN

ALGEMEEN

Er is een aantal natuurgebieden in Nederland die zich in onze warme belangstelling kunnen verheugen. Dit betreffen behalve de Oostvaardersplassen de Amerongse Bovenpolder, de Gelderse Poort, Gendtsche Waard, Loevestein-Munnikenland, Noordwaard, Loowaard, De Rug, Rivierpark Maasvallei, Geuzenbos Amsterdam, Weurtse Uiterwaard, Beuningse Uiterwaarden, Oranjezon en De Staart.
In het monitoren van deze natuurgebieden gaat veel tijd zitten.

Wij doen niet geheimzinnig over onze gerechtelijke activiteiten en geven volledige openbaarheid van zaken. Wij zijn niet bang onze strategie prijs te geven en hechten aan transparantie naar onze sympathisanten en donateurs toe.

Zoals reeds onder ‘doelstellingen’ is aangestipt behelzen onze feitelijke werkzaamheden het monitoren van  natuurgebieden om misstanden in kaart te kunnen brengen en te registreren (waar verreweg de meeste tijd in gaat zitten), vervolgens nemen wij contact op met de beheerders om te trachten verbeteringen tot stand te kunnen brengen; wij ageren en publiceren over geconstateerde misstanden van natuurbeheer; benaderen politici, beleidsmakers en media, schrijven ze aan; maken waar mogelijk gebruik van het inspreekrecht op hoorzittingen c.q. vergaderingen en wonen vergaderingen van Provincie en bestuur bij.

Het indienen van bezwaarschriften en het starten van procedures zien wij als laatste redmiddel.

AANGIFTEN
Er zijn 2 aangiften van dierenmishandeling c.q. schending van de intrinsieke waarde van het dier ingediend bij de officier van justitie.

1.
De eerste aangifte dateert van 14 mei 2018 en betreft de naar het standpunt van de STAMINA grootschalige en jarenlange dierenmishandeling van de herten, runderen en paarden op de Oostvaardersplassen, onderbouwd met deskundigenverklaringen, lees hier onze aangifte:  <klik hier>
Deze aangifte is op 28 november 2018 per brief en in een gesprek met ons op het functioneel parket te Amsterdam, geseponeerd. Zie hier de sepotbrief: sepot AANGIFTE 1 . Wij beraden ons nog over een vervolgstap: de artikel 12 SV procedure.

2.
De tweede aangifte is gedaan op 1 juli 2018 en betreft het tragische incident met een drachtig Konikpaard merrie op het Oostvaardersveld ( een gehouden dier !) waarbij is nagelaten tijdig juiste zorg te verschaffen waardoor het dier en haar voldragen veulen uiteindelijk na een pijnlijke dood zijn gestorven. Lees de aangifte hier: (uit privacy overwegingen zijn de namen van de betrokkenen gewist en zijn de bijlagen niet geplaatst):  <klik hier>.
Op 19 maart 2019, driekwart jaar (!!!) later, volgde het sepot van het Openbaar Ministerie op deze aangifte. Het sepot kunt u hier nalezen: sepot OM merrie 19-3-2019
Op 19 april 2019 is Stichting Stamina daarop een artikel 12 SV procedure gestart tegen de sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie inzake de drachtige merrie op het Oostvaardersveld. Het klaagschrift leest u hier:  art 12 SV merrie 19-4-2019

PROCEDURES n.a.v. BEZWAREN
1.
De aanname van het rapport Van Geel op 11 juli 2019 door Provinciale Staten Flevoland, hield mede in het afschot van 1830 edelherten op de Oostvaardersplassen – 80% van de totale populatie  !!! – in 4 maanden tijd. Hiertegen hebben wij – tesamen met een 4-tal andere natuurbeschermingsorganisaties- een bezwaarschrift ingediend en een verzoek om een Voorlopige Voorziening (kort geding) ingediend bij de Bestuursrechter om dit afschot te voorkomen. Dat heeft niet mogen baten: de bestuursrechter oordeelde het afschot niet onrechtmatig. Citaat uit de uitspraak: “naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet in het belang van het welzijn van de edelherten (afschot is dat kennelijk wel 😫 !) dat er in de Oostvaardersplassen , in herhaling van de afgelopen winter (een dergelijke winter heeft zich 18/19 NIET voorgedaan) jaarlijks elke winter veel edelherten sterven door gebrek aan voedsel (er sterven niet jaarlijks elke winter veel edelherten door voedselgebrek).” Een zeer incorrecte overweging, naar het zich laat aanzien berustende op een lacune in kennis, die het leven heeft gekost aan 1830 gezonde en merendeels drachtige beschermde edelherten. Een bedroevende uitspraak, waarvan geen hoger beroep mogelijk was. De gehele uitspraak vindt u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:5616&showbutton=true&keyword=utr+18%2f3599.
Wel achtte de voorzieningenrechter het besluit op punten onzorgvuldig, met name op het door Stamina ingebrachte punt van het afschot van de onbeschermde dieren en de exoten, dat zijn de Konikpaarden en de Heckrunderen die ook pro-actief afgeschoten mochten worden: dit is gelukkig uit het nieuwe besluit verdwenen. Zie hier het nieuwe besluit opdracht pro-actief afschot edelherten doelstand 490 van Gedeputeerde Staten Flevoland:  BESLUIT OPDRACHT 8 mrt 2019

2.
N.a.v. de filmpjes die de stichting Cynthia en Annemieke op sociale media hebben gepubliceerd, waarin te zien is dat in de kudde wordt geschoten en er herten onrechtmatig worden bejaagd (niet weidelijk) heeft Stamina op tal van punten actie ondernomen, onder meer door bij de Omgevingsdienst Flevoland  & Gooi en Vechtstreek op 1 februari 2019 een handhavingsverzoek te doen: handhavingsverzoek Stamina dd.1-2-2019.
Deze dienst besloot daarop dat er niets onrechtmatigs te constateren was bij het hertenafschot: zie hier hun besluit: besluit afwijzen verzoek om handhaving 25-2-2019

Stamina heeft n.a.v dit besluit van de Omgevingsdienst op 12 maart 2019 een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten ingediend alsmede een verzoek tot het treffen van een Voorlopige Voorziening (kort geding) bij de rechtbank Midden Nederland. Dit verzoek kunt u hier nalezen: verzoek tot voorlopige voorziening 11 maart 2019

De voorzieningenrechter oordeelde op 21 maart 2019 dat er niets onrechtmatigs  aan de hand was bij het hertenafschot. Wel achtte zij het besluit op punten onzorgvuldig.

Op de zitting – in strijd met het voorschrift dat stukken uiterlijk 1 dag voor die zitting moeten worden ingediend – werd door de advocaat van de wederpartij een lijst met controlemomenten (ongetekend en ongedateerd) ingediend, die wij niet hadden kunnen bestuderen. Dit werd tot onze verbazing geaccepteerd door de rechter. Ook moest zij uitgelegd krijgen wat het begrip weidelijkheid inhoudt en wat een bladschot is. De rechter is van oordeel dat het voorschrift van weidelijk jagen op de Oostvaardersplassen alleen van toepassing is op de veiligheid van mensen en infrastructuur e.d. en niet ziet op het welzijn van het dier bij het afschot.  Zie hier de volledige uitspraak: UITSPRAAK 21 mrt 2019

Wij plaatsen hieronder de filmpjes met dank aan de stichting Cynthia en Annemieke, kijk en oordeel zelf.

Filmpje 1:
de auto’s rijden veel te hard. De dieren worden door de auto opgejaagd / naar een bepaalde richting gedreven.

Filmpje 2:
dat er sprake is van stress en angst voor gevaar is af te leiden uit het feit dat de herten constant clusteren, dat wil zeggen dat ze zich goed bewust zijn van het gevaar. Dit clusteren ziet men van grote afstand en dit doen de herten constant, dat wil zeggen dat zij voortdurende stress ervaren;

Filmpje 3:
er steekt een geweerloop uit een rijdende auto;
een rund moet opzij springen voor een veel te hard rijdende auto.

Filmpje 4 en 5:
er wordt in het roedel geschoten;
het roedel waarin geschoten wordt is steeds veel te groot;
het roedel waar indien aan de rand wordt geschoten, staat veel te dicht op elkaar; het dier staat in deze gevallen zo weinig separaat dat de hele kudde opschrikt met vluchtgedrag angst en stress als gevolg;

Filmpje 5:
aangeschoten hert valt neer, stond zo weinig separaat dat ander dier er mee in botsing komt c.q. er over struikelt;

Filmpje 6:
een hert wordt verkeerd wordt aangeschoten en raakt verlamd, hetgeen ernstig extra lijden c.q. onnodig lijden heeft veroorzaakt let ook op het mannetje dat vertwijfeld wacht en toekijkt;
ernstige verstoringen, niet alleen bij de edelherten maar ook bij de runderen;

Filmpje 7:
ernstige verstoringen veroorzaken duidelijk zichtbare onrust, angst, herten springen van angst, stress en vluchtgedrag in de gehele kudde edelherten;

Filmpje 8:
verkeerd schot in achterste gedeelte van het dier.

N.a.v. het hierboven al genoemde bezwaarschrift d.d. 8 maart 2019 is er op 23 april 2019 een hoorzitting geweest bij de Provincie waar wij bij aanwezig waren. Als wederpartij waren aanwezig: een ambtenaar van GS, de advocaat van GS mr. Reinders van Pels Rijcken, een mevrouw van de Omgevingsdienst, een controleur van de Omgevingsdienst en ook SBB was vertegenwoordigd. Hierop volgt over een paar maanden een beslissing. Uitspraak wordt hier gepubliceerd.

BODEMPROCEDURE
Ons belangrijkste speerpunt inzake de toekomst voor de dieren op de Oostvaardersplassen is onze bodemprocedure waarin wij eisen – conform de eisen van geldende wetgeving – dat zij de status ”gehouden dieren” verkrijgen. De dieren hebben nu ten onrechte de status: ”niet gehouden wilde dieren” (volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem) en worden beheerd als zijnde ”niet gehouden dieren”. Hierdoor hebben zij slechts recht op een zeer magere bescherming die neerkomt op afschot bij lijden en worden de edelherten nu ‘dankzij’ het rapport van de commissie Van Geel zelfs pro-actief  (beheren op aantallen) afgeschoten.
De status van ”gehouden dier” verschaft het dier het recht op ’the five freedoms of Animal Welfare’ (zie artikel 1.3. onder 3 van de Wet Dieren). Voor de dieren op de Oostvaardersplassen zijn met name de volgende vrijheden van belang: vrijwaring van dorst, honger en onjuiste voeding en fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes.

Hebben de dieren eenmaal deze status dan wordt het een stuk eenvoudiger de juiste verzorging bij de NVWA c.q. de rechter af te dwingen mocht de rechthebbende overtredingen begaan, waar dat tot nu toe steeds mislukt is en zal mislukken vanwege deze onjuiste status.

Op 5 maart 2019 oordeelde de rechtbank Midden Nederland in deze bodemprocedure dat wij deze eis maar via de NVWA en de bestuursrechter moeten afdwingen. Geheel ten onrechte, omdat de NVWA geen actie op handhavingsverzoeken onderneemt wanneer er geen sprake is van gehouden dieren. Dat zou dus een doodlopende weg voor ons zijn, die slaan wij dan ook niet in. In plaats daarvan hopen wij binnenkort de dagvaarding voor het beroep uit te kunnen brengen want dit gaan wij aanvechten. Wordt vervolgd!

BRIEVEN
23 juli 2018. Geadresseerde: gedeputeerde Harold Hofstra. In verband met het extreme weer (droog en heet) verzochten wij de gedeputeerde Harold Hofstra maatregelen voor de dieren te nemen, zoals beschutting tegen oververhitting – met name de runderen hebben hier zwaar onder te lijden, schoon drinkwater en voedsel. Het mocht geen resultaat hebben. <klik hier>

5 december 2018 Persbericht Stamina n.a.v. het sepot van het OM:

persbericht stichting Stamina

10 januari 2018. Geadresseerden: Statenleden provincie Flevoland, in het bijzonder de Leden van de commissie Duurzaamheid . Verzoek om de termijn van afschot van de edelherten te beperken tot 15 februari, ivm het groot aantal drachtige hinden. brief aan Leden Prov. Staten beperken termijn afschot

5 februari 2019. Geadresseerde:  de gedeputeerde Harold Hofstra. Hem de filmpjes toegestuurd, ingelicht en hem gevraagd onmiddellijk het afschot stil te leggen, zie e-mail (op klikken):
mail aan Gedeputeerde Hofstra dd. 5 feb 2019 inzake misstanden afschot

12 februari 2019 Geadresseerde: de gedeputeerde Harold Hofstra. Opnieuw het verzoek de termijn van het afschot te beperken tot 15 februari; het afschot vanwege het schieten in de kudde met onmiddellijke ingang stil te leggen en het  verzoek om inlichtingen omtrent de bevoegdheden van de jagers: brief aan Harold Hofstra 12 feb 2019

19 februari 2019 Klacht n.a.v. optreden voorzitter Bouma tijdens de Statenvergadering Commissie Duurzaamheid d.d. 13 februari 2019. Hierop volgde een gesprek tussen Stamina  (leden: Engel en Land) en de commissaris van de Koning Leen Verbeek op het Provinciehuis. KLACHT over voorzitter Statenvergadering 19-2-2019

 

INSPREKEN EN SPEECHES

 1.

Filmpje inspreken Paul Land  bij Provinciale Staten Flevoland (voorzitter: Bouma, zie bovenstaande alinea ‘klacht’) d.d. 6 juni 2018 

 2.
Tekst inspreken Paul Land bij Provinciciale Staten Flevoland d.d. 11 juli 2018 inspreken Provincie 11 juli 2018 Stamina

 3.
Tekst inspreken Paul Land bij Provinciale Staten Flevoland  d.d. 26 september 2018 (gesproken tekst vanwege de 3 minuten spreektijd iets ingekort): <klik hier>.

 4.
Tekst inspreken Paul Land bij Provinciale Staten Flevoland  d.d. 13 februari 2019 “de verboden speech” hier uitgeschreven: inspreken Provincie 13 feb 2019 Stamina

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.