ACTIVITEITEN, 2023 en plannen 2024

Indien dieren zorgplicht wordt onthouden of zorgplicht wordt geschonden, komen wij in actie.  Ook protesteren wij tegen afschot van dieren. Ieder dier heeft recht op leven.

Het indienen van bezwaarschriften en het starten van gerechtelijke procedures zien wij als uiterste redmiddel. Wij zullen altijd eerst proberen onze doelstellingen via andere wegen te verwezenlijken, zoals trachten in overleg te komen met beleidsmakers en verantwoordelijken, inspreken, brieven schrijven, enz., enz.

Werkzaamheden

Vertaald in actuele werkdoelen betekent dit:

  • monitoren van natuurgebieden en informatie verzamelen,
  • achterhalen waar misstanden plaatsvinden,
  • ageren en publiceren over geconstateerde misstanden van natuurbeheer,
  • benaderen c.q. aanschrijven van politici en beleidsmakers,
  • voeren van juridische procedures, zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke als strafrechtelijke,
  • doen van aangifte tegen hen die betrokken zijn bij het beleid van natuurbeheer en/of de uitvoering daarvan worden beticht van dierenverwaarlozing, dierenmishandeling of anderszins van inbreuken op de  intrinsieke waarde van het individuele dier of schending van de Wet  natuurbescherming.

    Al snel na de oprichting heeft Stamina op facebook steeds verslag gedaan van haar activiteiten. Stamina is nadrukkelijk aanwezig geweest bij de inspraakronden van de Provinciale Staten inzake de Oostvaardersplassen. Met diverse politici van Provinciale Staten zijn contacten gelegd om samenwerking te zoeken en te vinden. Ook de lokale pers vond en vindt de weg naar Stamina als zaken in de Oostvaardersplassen opspelen.

In andere gebieden dan de Oostvaardersplassen is Stamina ook actief.  Zo informeerden ongeruste burgers Stamina over een kleine kudde sterk vermagerde koeien op Leersumse Veld, een terrein van Staatsbosbeheer. Uiteindelijk leidden de monitoring en acties van Stamina  tot het opleggen van een maatregel door de NVWA aan de houder van de dieren, en is er een einde gekomen aan de jammerlijke situatie. Een groep onbekende sympathisanten zette een grote spontane voeractie op touw, waarschijnlijk naar aanleiding van berichtgeving van Stamina op Facebook.

In Amerongen was Stamina actief op instigatie van buurtbewoners. Monitoring van de kudde op een natuurterrein wees uit dat het de grazers daar echter prima verging.

Jaar 2023

Met veel hulp van sympathisanten heeft Stamina gedurende vele jaren gemonitord hoe de naalden van de Grote Klis het welzijn en de gezondheid aantast van de Konikpaarden die Staatsbosbeheer op het Oostvaardersveld houdt. De naalden veroorzaken pijnlijke oogontstekingen bij de konikpaarden.
In 2023 wordt Stamina in deze zaak in het gelijk gesteld: rechter dwingt de NVWA tot het doen van diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de grote klis voor de gezondheid en het welzijn van de konikpaarden in het Oostvaardersveld en voor de beweidbaarheid van het Oostvaardersveld.

Het diepgaand onderzoek is er naar mening van Stamina niet gekomen, de zaak diende in 2023 wederom en de rechter zal januari 2024 in deze zaak een uitspraak doen.

Stamina heeft in 2023 veel tijd besteed aan de voorbereidingen voor de complexe hoger beroepszaken bij de Raad van State betreffende het afschot van de heckrunderen en edelherten op de OVP.

De zaken dienen hopelijk begin 2024.

Planning voor 2024

Voor 2024 staan er twee belangrijke rechtszaken op de agenda van Stamina; het hoger beroep bij de Raad van State inzake het afschot van de Konikpaarden op de Oostvaardersplassen en  het hoger beroep inzake het afschot van de edelherten.

Omdat Stamina geen rechtsbijstand geniet en ter zitting ook zelf het woord voert, steekt er veel menskracht in de voorbereiding van deze juridisch complexe zaken, en wegens deze arbeidsintensieve zaken ziet Stamina zich gedwongen om gedurende het eerste half jaar van 2024 zich hierop te concentreren.

Inkomsten 2024

De stichting kent – trouwe – donateurs, overigens zonder dat deze zeggenschap hebben over de activiteiten van de stichting. Andere inkomsten dan donaties heeft de stichting niet.

De donaties worden aangewend om griffierechten en andere kosten van juridische procedures te voldoen. Andere kosten kent de Stichting praktisch niet, want alle werkzaamheden betrokken bij deze procedures, aangiften, dagvaardingen, de informatievergaring worden door de bestuursleden geheel en al zelf gedaan, naast hun dagelijkse werkzaamheden. Rechtsbijstand heeft Stamina niet, ter zitting voeren de bestuursleden zelf het woord.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.