ACTIVITEITEN

Indien de zorg waar uitgezette exoten in afgebakende natuurgebiedjes wettelijk gezien recht op hebben, hen wordt onthouden komen wij in actie. Ook protesteren wij tegen afschot van wild in omheinde natuurparken omdat wild niet thuishoort achter hekken om het vervolgens af te schieten.

Zo is er een aantal natuurgebieden in Nederland dat zich in onze warme belangstelling kan verheugen. Vertaald in actuele werkdoelen en feitelijke werkzaamheden betekent dit dat wij:

  • natuurgebieden monitoren en informatie verzamelen;
  • proberen te achterhalen waar misstanden plaatsvinden;
  • ageren tegen en publiceren over geconstateerde misstanden van natuurbeheer
  • terreinbeheerders, politici, beleidsmakers en media benaderen c.q. aanschrijven;
  • waar mogelijk gebruik maken van het inspreekrecht op hoorzittingen c.q. vergaderingen;
  • juridische procedures voeren, zowel civielrechtelijk, bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. 

Het indienen van bezwaarschriften en het starten van gerechtelijke procedures zien wij als uiterste redmiddel. Wij zullen altijd eerst proberen onze doelstellingen via andere wegen te verwezenlijken. 

BODEMPROCEDURE
Ons belangrijkste speerpunt inzake de toekomst voor de dieren op de Oostvaardersplassen is onze bodemprocedure waarin wij eisen – conform de eisen van geldende wetgeving – dat zij de status ”gehouden dieren” verkrijgen. De dieren hebben nu ten onrechte de status: ”niet gehouden wilde dieren” (volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem) en worden beheerd als zijnde ”niet gehouden dieren”. Hierdoor hebben zij slechts recht op een zeer magere bescherming die neerkomt op afschot bij lijden en wil de Provincie Flevoland de edelherten nu ‘dankzij’ het rapport van de commissie Van Geel zelfs pro-actief  beheren.
De status van ”gehouden dier” verschaft het dier het recht op ’the five freedoms of Animal Welfare’ (zie artikel 1.3. onder 3 van de Wet Dieren). Voor de dieren op de Oostvaardersplassen zijn met name de volgende vrijheden van belang: vrijwaring van dorst, honger en onjuiste voeding en fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes.

Hebben de dieren eenmaal deze status dan wordt het een stuk eenvoudiger de juiste verzorging bij de NVWA c.q. de rechter af te dwingen mocht de rechthebbende overtredingen begaan, waar dat tot nu toe steeds mislukt is en zal mislukken vanwege deze onjuiste status.

Op 5 maart 2019 oordeelde de rechtbank Midden Nederland in deze bodemprocedure dat wij deze eis via de NVWA en de bestuursrechter moeten afdwingen. Geheel ten onrechte, omdat de NVWA geen actie op handhavingsverzoeken onderneemt wanneer er geen sprake is van gehouden dieren.  Inmiddels hebben wij een handhavingsverzoek gedaan en dat is – zoals verwacht – afgewezen. Nu gaan wij de bezwaarschriftenprocedure bij de NVWA doorlopen. Ook zijn bij het gerechtshof Arnhem de grieven voor het hoger beroep ingediend. Verweerder heeft daarop gereageerd en binnen een aantal maanden – zolang duurt dat (sic!) zal er een zitting volgen. 

Voor onze meest actuele activiteiten: kijk op onze Facebookpagina!

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.