juridisch kader Oostvaardersplassen

Leidraad Grote Grazers, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 XIV, nr 85 klik hier : < klik hier >.

Overeenkomst Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen d.d. 8 december 2016. Partijen: Staatsecretaris economische zaken en Gedeputeerde Staten van Flevoland. <klik hier>

Rapport van de commissie Van Geel april 2018. <klik hier>

Convenant d.d. 20 juli 2018: op 11 juli 2018 heeft de provincie Flevoland bij besluit van 11 juli 2018 (nummer 2236780) het advies van de Commissie Van Geel vastgesteld als integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen de provincie en Staatsbosbeheer. <klik hier>

Voor het Afschotprotocol, de ICMO rapporten, Het Natura 2000 beheerplan, het Managementplan, Sovonbroedvogelrapporten, alle de Oostvaardersplassen betreffende, verwijzen wij U naar de website van Staatsbosbeheer waar al deze documenten te vinden zijn : < klik hier >

Jurisprudentie omtrent de Oostvaardersplassen

Rechtbank Den Haag 13 maart 2006: kort geding Dierenbescherming tegen de Staat der Nederlanden over de noodzaak tot bijvoeren: vordering afgewezen. <klik hier>

Gerechtshof Den Haag 15 februari 2007 hoger beroep bovenstaand kort geding Dierenbescherming: bekrachtiging van het vonnis in kort geding (Dierenbescherming in het ongelijk gesteld). <klik hier>

Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2016: kort geding Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen tegen Staatsbosbeheer over de rechtsvraag of Staatsbosbeheer onrechtmatig handelt inzake haar beleid t.a.v. de grote grazers gelet op de zorgplicht: vorderingen afgewezen. <klik hier>

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2017, hoger beroep van het vonnis in kort geding : bekrachtigd het vonnis in kort geding : Staatsbosbeheer heeft haar zorgplicht niet geschonden. Opmerkelijk: het Hof kwalificeert de grote grazers op de Oostvaardersplassen als zijnde: ”gehouden wilde dieren”. Opmerkelijk omdat het een kwalificatie betreft die de wet niet kent.  <klik hier>

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.